Hysses (Previously known as Mt. Sapola), Singapore& Malaysia